Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН elcea.bg

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата elcea.bg

2. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща

3. "Услуги" са всички действия, осъществявани от elcea.bg при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

4. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт elcea.bg, който предлага чрез електронна търговия козметични продукти.

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на електронния магазин и търговска марка elcea.bg e фирма PR-T evro consult ЕООД, изключителен представител на Еlсéа Сoloration Еxperte за България, ; info@elcea.bg

1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове  и съответната чужда валута.

2. В съдържанието на електронния магазин elcea.bg са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на Еlсéа Сoloration Еxperte и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието са собственост на фирма PR-T evro consult ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАЗАРУВАНЕ

1. Пазаруването чрез електронния магазин elcea.bg се извършва по няколко начина

1.1 Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия

1.2 Пазаруване без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка

1.3 Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. За поръчки по телефона е единствено възможен метод на заплащане на стоките чрез наложен платеж.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин elcea.bg получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

2. Потребителят има право:

2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин elcea.bg по реда и условията, посочени в него.

2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

3. Потребителят е длъжен:
3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред, плюс цената на доставката.
3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.
3.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от Пиар-Т евро консулт продукти и услуги.
3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
3.5. Да уведомява незабавно Пиар-Т евро консулт и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
3.6. Да не извършва злоумишлени действия.

4. Електронният магазин elcea.bg има право:
4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай elcea.bg  не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин elcea.bg. Те остават собственост на „Пиар-Т евро консулт“ и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
4.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен  elcea.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на, „Пиар-Т евро консулт“, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
4.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

5. Електронният магазин elcea.bg:
5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.
5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин   elcea.bg. Ако в резултат на ползване на електронния магазин elcea.bg , на продукти или услуги от него, от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин elcea.bg.
5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.


V.  РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
При възникване на спор относно онлайн покупка, клиентът/потребителят има право да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца Пиар-Т евро консулт, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.
На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове,органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца, е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517, интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg.
За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, посредством следната електронна връзка:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

VI. СТОКИ

1. Продаваните стоки са собственост на Пиар-Т евро консулт
2. Клиентът вижда в сайта elcea.bg  единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен той бива веднага уведомяван по телефона

VII. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА В БЪЛГАРИЯ

1. Цената на доставката в България е за сметка на клиента, според посочените тарифи на Спиди. Стандартно се използва услуга експресна доставка за следващия работен ден. Експресна доставка се извършва за населени места, описани в сайта на куриерската фирма Спиди
2. Доставки се извършват само след потвърждение от страна на потребителя. Клиентът получава автоматично потвърждение на поръчката.
3. Доставка до адрес в България се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа и събота до обяд. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
4. Срокът за доставка в България е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. Фирма Пиар-Т евро консулт не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.
5. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.
6. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
7. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката
8. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер, същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по телефона между куриера и лицето, поръчител на стоката. Повторното посещение не се заплаща от клиентът.
9. В случай на направено предварително плащане, и отказ на клиента да получи поръчката в срок от 7 дни се възстановява стойността на продуктите по посочен от клиента начин, като разходите по плащането са за сметка на клиента.
10. Поради неспазване на установен от потребителя ден и час за доставка и клиентът откаже да получи пратката си, а плащането е направено предварително, Пиар-Т евро консулт се задължава да изплати стойността на продуктите със заплатената такса за доставка.
11. Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време.
12. При сгрешен или липсващ продукт такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на Пиар-Т евро консулт. При сгрешен или липсващ продукт клиентът не заплаща допълнително такса за доставка
13. Можете да върнете закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложена касова бележка. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Парите се възстановяват в 3-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при нас.

14. Плащанията се приемат чрез НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ или виртуалуен ПОС. Приемат се плащания с банкови карти с брандовете на Visa, MasterCard, Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

VIII ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ДОСТАВКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И ВИРТУАЛЕН ПОС ДО ГЪРЦИЯ, РУМЪНИЯ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ, СЛОВЕНИЯ, УНГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ И КИПЪР

1. Цената на доставките за тези страни са за сметка на Пиар-Т евро консулт.

2. Плащанията се приемат чрез НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ или виртуалуен ПОС. Приемат се плащания с банкови карти с брандовете на Visa, MasterCard, Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

3. Стойността на сумата се декларира в местната валута на държавата- получател.

4. Срокът на доставка  е 2-5 работни дни, без деня на вземане на пратката, почивни дни и официални празници.Добре дошли!

Изберете език

English

Bulgarian